top of page

אתם רוצים לשכור דירה וקשה לכם למצוא אחת נורמלית, אז פניתם למתווך, האם אתם צריכים לשלם לו עבור השירות?

כאשר אנשים קוראים את החוק הם מפרשים אותו כראות עיניהם ו/או לפי מה שהחברים שלהם מספרים להם, אז מה נכון?

תשלומים שוטפים שבהם נושא השוכר (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2017;

(ב)  השוכר לא יישא במישרין בתשלומים שאינם מפורטים בסעיף קטן (א), ובכלל זה בתשלומים אלה:

(1)   תשלום המיועד לרכישה או להשבחה של מערכות או מיתקנים קבועים המשרתים את הדירה המושכרת, למעט התאמות מיוחדות או שיפורים שביקש השוכר;

(2)   דמי ביטוח בעד ביטוח הדירה המושכרת בביטוח מבנה;

(3)   תשלומים שהמשכיר חב בהם כלפי צד שלישי, שאינם כאמור בסעיף קטן (א), ובכלל זה דמי תיווך למתווך אם המתווך פעל מטעם המשכיר.

אז איך קוראים את החוק ומה הוא אומר על דמי התיווך שמגיעים למתווך הדירות

החוק החדש בא להסדיר עניין חשוב והוא מניעת הרצון של בעלי הדירות להפיל על השוכר את דמי התיווך שהם עצמם צריכים לשלם.

שרון דרורי - יועץ ומתווך נדל"ן, בתים ודירות

Family Viewing House

ראיתם דירה שאהבתם ופניתם למתווך שמשווק את הדירה, האם אתם אמורים לשלם לו דמי תיווך ומה החוק החדש אומר? עקב ריבוי מקרים בהם משכירי דירות התנו את העסקת המתווך בכך שהוא יגבה את דמי התיווך רק מהשוכרים, ובכך נוצר מצב שהשוכרים לפעמים היו נושאים פעמיים בנטל דמי התיווך רק כי הם ממש רצו את הדירה, בעקבות מקרים אלו, התעוררה שאלה משפטית עקרונית ונכונה, האם מותר למשכיר לבקש מהשוכר לשלם את שכר הטרחה שהמשכיר אמור לשלם?

חוק השכירות החדש כפי שהוא מוגדר ברשומות;
חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971

התיקון בחוק שנכנס לתוקף בשנת 2017 נועד למנוע מצב בוא משכיר הדירה ינסה להשיט על השוכר את דמי התיווך שהוא אמור לשלם למתווך. החוק קובע שבעל הנכס לא יכול לדרוש מהשוכר לשלם עבורו את דמי התיווך.

להלן האמור בחוק:

תשלומים שוטפים שבהם נושא השוכר (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2017

25ט.  (א)  השוכר יישא בתשלומים אלה לגבי תקופת השכירות:

             (1)   דמי שכירות לפי חוזה השכירות למגורים;

             (2)   מסים החלים על המחזיק בדירה, לרבות ארנונה;

             (3)   תשלומים בעד צריכה של שירותים שוטפים הניתנים לשוכר בדירה

                    למגורים, ובכלל זה מים, חשמל, גז וחימום;

             (4)   תשלומים לצורך אחזקה שוטפת המשולמים לנציגות הבית המשותף או
                    למי שנכרת עמו חוזה לניהול ואחזקה שוטפת של הבית המשותף;

             (5)   תשלום מסוג אחר שקבע השר.

        (ב)  השוכר לא יישא במישרין בתשלומים שאינם מפורטים בסעיף קטן (א), ובכלל
               זה בתשלומים אלה:

             (1)   תשלום המיועד לרכישה או להשבחה של מערכות או מיתקנים קבועים
                   המשרתים את הדירה המושכרת, למעט התאמות מיוחדות או שיפורים
                   שביקש השוכר;

            (2)   דמי ביטוח בעד ביטוח הדירה המושכרת בביטוח מבנה;

            (3)   תשלומים שהמשכיר חב בהם כלפי צד שלישי, שאינם כאמור בסעיף קטן 
                   (א), ובכלל זה דמי תיווך למתווך אם המתווך פעל מטעם המשכיר.    
         
        (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת השוכר לשאת בהוצאות תיקון
               ליקויים לפי סעיף 25ח(א).

אנשים שקוראים את החוק לא מבינים אותו והשוכרים חושבים שהם לא צריכים לשלם דמי תיווך כלל. זה ממש לא נכון. היה והשוכר פנה למתווך בבקשה לראות נכס להשכרה, והיה והחליט לשכור את הנכס, יהיה עליו לשלם למתווך דמי תיווך כמקובל בשוק השכירויות.

למעשה סעיף 25ט.(ב)(3) קובע:
המשכיר ישלם למתווך הדירות את דמי התיווך במידה והמתווך פעל מטעמו.

הסעיף לא מונע מהמתווך לדרוש דמי תיווך שמגיעים לו מהשוכר. החוק כן מונע מהמשכיר לדרוש שהשוכר ישלם במקומו את דמי התיווך. אי לכך, אם המתווך הראה לכם נכס להשכרה בהסכמתכם, יהיה עליכם כשוכרים לשלם לו דמי תיווך בלי שום קשר למשכיר.

bottom of page