top of page

האם ניתן לפנות דייר מוגן?

תושב תל אביב שנדרש על ידי בעלי נכס לפנותו נתקל בקושי בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי בעיר.

זוג שגרו יחד בשירה בבעלות אחרת, התגרש וחיו בנפרד. האישה רכשה דירה בעמידר והבעל נותר לגור בדירה בה התגוררו השניים כשהיו נשואים.

האם ניתן לפנותו ?

לפני כשנה בית משפט השלום קבע כי על הבעל לפנות את הדירה היות והיא בבעלות חדשה. זאת בעקבות הגשת התביעה ע"י הבעלים החדש.

בעת הגשת התביעה נגד הבעל, הזוג היו נשואים וחיו בדירה, אולם מאז אלו התגרשו והבעל נשאר לגור בדירה התל אביבית.

בתביעה שהוגשה נגד השניים ע"י הבעלים של הדירה נטען שלאישה יש דירת עמידר וכתוצאה מכך הבעל איננו מוגדר כדייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר.

ערעור שהגיש הבעל התקבל בבית המשפט המחוזי שהפך את ההחלטה של בית המשפט קמא (השלום). לטענתו של הבעל, הוא לא חי עם גרושתו ואין קשר בינו לדירתה, איננו משלם את המשכנתא, אין לו חיים משותפים איתה ואין לו זכות לגור בדירה האחרת - של גרושתו. המערער צירף לעירעור את הסכם הגירושין שהיווה חלק מן הראיות בעניין.

בערעור שהוגש לבית משפט מחוזי בתל אביב, כבוד השופטת יהודית שבח קבעה; "דירת אחרת למגורים תחשב כזו אם כרוכה עמה זכות חוקית למגורים באותה הדירה" על הזכות החוקית להיות בעלת מאפיינים קבועים בנידוג לחלופה ארעית. כבוד השפוטת שבח קבעה שלא די לראות בקשר הנישואין שהיה כדי להקנות זכות למגורים בדירת הגרושה. עוד ציינה כי הדין העברי (יהודי) קובע שהבעל הוא זה שחב מזונות לאישה ולא להיפך, כמו כן, לפי חוקי יחסי ממון, נכס שהיה לבני הזוג בזמן הנישואין הוא נכס חיצוני שלא ייכלל במסגרת הנכסים המשותפים. עוד, הוכח כי האישה לקחה הלוואה עם אחיה ולא יחד עם הגרוש שלה, מה שהפריד אותו לחלוטין מהנכס שרכשה אחרי הגירושין.

בית המשפט קבע שהתובע לא הביא שום ראיה הסותרת את ההנחה החוקית שלפיה דירת הגרושה שרכשה מעמידר היא נכס חיצוני ולא נכס משותף. לא ניתן לראות את הדירה כדירה אחרת של המערער.

בית המשפט המחוזי בהרכב של שולושת השפוטים המכובדים שאול שוטח, חנה פלינר ויהודית שבח קיבל את הערעור ע"פ הראיות שהוגשו בפניו ולא ניתן יהיה לפנות את הבעל מהדירה היות והוא דייר מוגן. פסק דין זה של בית משפט השלום בוטל ונקבע כי המערער לא יפונה. בעל הדירה חויב בהוצאות הערעור בסך 30 אלף שקל.

לפסק הדין המלא

bottom of page